Giới thiệu

Giới thiệu

GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH QUA MẠNG VÀ TIN HỌC HÓA QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH QUA MẠNG

Tổng quan

Hệ thống chương trình phần mềm đăng ký hộ kinh doanh” (viết tắt: Hệ thống chương trình) có chức năng tiếp nhận, xử lý, lưu trữ  cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mục tiêu

Hỗ trợ việc tin học hóa quy trình đăng ký hộ kinh doanh tại cấp huyện của tỉnh An Giang.Tin học hóa toàn bộ quy trình cấp giấy chứng nhận và quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.Hình thành một kênh đối thoại qua mạng, một hệ thống thông tin giao tiếp điện tử giữa Phòng Tài chính Kế hoạch với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các phòng ban, cơ quan khác của huyện với các hộ kinh doanh. Hệ thống chương trình phần mềm đăng ký hộ kinh doanh giúp giảm thời gian đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh tại các Phòng Tài chính Kế hoạch của các huyện/thị khi hệ thống được đưa vào sử dụng so với trước đó.Hình thành một cơ sở dữ liệu dùng chung về hộ kinh doanh. Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu thông tin về hộ kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký hộ kinh doanh.

Chức năng

1. Hệ thống chương trình phần mềm đăng ký hộ kinh doanh có chức năng tiếp nhận, xử lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

2. Là công cụ trao đổi thông tin giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi Cục thuế, tạo thành cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý hộ kinh danh trên địa bàn tỉnh;

3. Theo dõi tình hình đăng ký kinh doanh hộ của địa phương và của tỉnh.

4. Kết nối, tiếp nhận dữ liệu đầu vào từ phần mềm một cửa cấp huyện; trả kết quả quá trình xử lý, tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ đến phần mềm một cửa.

 5. Phục vụ các yêu cầu về nghiệp vụ đăng ký hộ kinh doanh cho Phòng Tài chính - Kế hoạch theo quy định.