Tin Tức

25/1/2016
V/v thu chi phí, lệ phí đăng ký hộ kinh doanh và cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 
 UBND TỈNH AN GIANG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                         Số: 72/SKHĐT-ĐKKDAn Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2016
V/v thu chi phí, lệ phí đăng ký hộ
kinh doanh và cấp bản sao  Giấy
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 
 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, việc đăng ký hộ kinh doanh và cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải nộp lệ phí theo quy định. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn thu được trích để lại từ việc đăng ký hộ kinh doanh và cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các địa phương không giống nhau.
Nhằm có cơ sở báo cáo và đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ chế sử dụng phí, lệ phí đăng ký hộ kinh doanh và phí cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được trích để lại thống nhất trên toàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo việc thu chi phí, lệ phí đăng ký hộ kinh doanh và phí cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
- Tình hình thu, chi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ và cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2015. Phương thức tổ chức, thực hiện sử dụng nguồn thu được trích để lại từ việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ và cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại địa phương.
- Địa phương có tổ chức thực hiện cấp bản sao Giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh hay không ?. Mức thu cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/bản là bao nhiêu ? Cơ sở pháp lý áp dụng mức thu ?
- Liệt kê cụ thể các mức thu, nội dung thu đối với hộ kinh doanh và cơ sở pháp lý đang áp dụng trên thực tế.
- Đề xuất kiến nghị (nếu có).
Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 25/01/2016 (có thể gửi qua địa chỉ email: nvdung@angiang.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Rất mong Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện, thị xã, thành phố;
- BGĐ Sở KH&ĐT;
- Lưu: P.ĐKKD,VT.

 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Phạm Thành Nhơn
 Phạm Thành Nhơn

Tin tức khác

Báo động tình trạng doanh nghiệp buông lỏng phòng vệ thông tin mạng

Card image cap

Hôm nay (1/12), tại "Ngày An toàn thông tin 2015" với chủ đề "Xu hướng phá hoại tàn khốc của tấn công mạng hiện đại", một thực tế đáng báo động là tình trạng doanh nghiệp thờ ơ với việc tự bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng.

4/1/2016 Xem thêm »

Chính phủ luôn “kề vai sát cánh” cùng doanh nghiệp

Card image cap

Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sẽ là nền tảng cho sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam.

4/1/2016 Xem thêm »

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần

Card image cap

Không phải khai hải quan nếu không có hành lý vượt định mức miễn thuế; vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ; khắc phục lệch pha cung - cầu bất động sản; phối hợp quản lý giá điện, giá dầu;... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 26-30/1/2015.

3/2/2015 Xem thêm »