CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ HỘ KINH DOANH
P.TCKH HUYỆN / THÀNH PHỐ TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT TRỄ HẠN ĐÚNG HẠN LŨY KẾ
100%
thành phố Long Xuyên
Đúng hạn
129 0 129 24112
98%
Thành phố Châu Đốc
Đúng hạn
50 1 49 8171
100%
huyện An Phú
Đúng hạn
29 0 29 7565
100%
thị xã Tân Châu
Đúng hạn
33 0 33 6888
100%
huyện Phú Tân
Đúng hạn
29 0 29 6333
100%
huyện Châu Phú
Đúng hạn
55 0 55 5836
100%
huyện Tịnh Biên
Đúng hạn
30 0 30 4100
100%
huyện Tri Tôn
Đúng hạn
33 0 33 3848
98%
huyện Chợ Mới
Đúng hạn
47 1 46 10275
100%
huyện Châu Thành
Đúng hạn
37 0 37 7737
100%
huyện Thoại Sơn
Đúng hạn
41 0 41 6257