CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ HỘ KINH DOANH
P.TCKH HUYỆN / THÀNH PHỐ TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT TRỄ HẠN ĐÚNG HẠN LŨY KẾ
100%
thành phố Long Xuyên
Đúng hạn
287 287 0 287 25692
100%
Thành phố Châu Đốc
Đúng hạn
21 21 0 21 8723
100%
huyện An Phú
Đúng hạn
65 62 0 62 7873
100%
thị xã Tân Châu
Đúng hạn
16 16 0 16 7092
100%
huyện Phú Tân
Đúng hạn
58 58 0 58 6688
100%
huyện Châu Phú
Đúng hạn
43 43 0 43 6194
100%
huyện Tịnh Biên
Đúng hạn
46 46 0 46 4427
100%
huyện Tri Tôn
Đúng hạn
10 10 0 10 4067
100%
huyện Chợ Mới
Đúng hạn
71 71 0 71 10767
100%
huyện Châu Thành
Đúng hạn
16 16 0 16 8022
100%
huyện Thoại Sơn
Đúng hạn
80 80 0 80 6577